អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី

Open Book Editions អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី Author: Helene Gaborit Illustrator: Claude Sauquet Synopsis: On her home from school, Anika discovers a mysterious injured bird on the banks of the Singapore River. The 8-year-old little girl, with the complicity of the saved bird, helps us discover the customs of everyday life in Singapore: close-to-nature-town-country. At the same time, she discovers the meaning of true friendship. The exceptional illustrations support the story through collage and gouache. Anika's story takes us on a cultural journey. The Glossary explains to us some interesting details about life in Asia. 🎁 Recommended to 8 and above. #Asian culture, # Singapore tradition, #Daily life #Friendship, #Helping other
SGD 25.00

Home / Shop

អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី

SGD 25.00
អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី
អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី
អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី
អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី
អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី
អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី
អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី
អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី
អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី
អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី

Home / Shop

អានីការ និង បក្សី ជប់ទ្រូងនៅសិង្ហបុរី

SGD 25.00
Model Number: ISBN9789996359729
Author: Helene Gaborit
Illustrator: Claude Sauquet

Synopsis: On her home from school, Anika discovers a mysterious injured bird on the banks of the Singapore River.

The 8-year-old little girl, with the complicity of the saved bird, helps us discover the customs of everyday life in Singapore: close-to-nature-town-country. At the same time, she discovers the meaning of true friendship.

The exceptional illustrations support the story through collage and gouache.

Anika's story takes us on a cultural journey. The Glossary explains to us some interesting details about life in Asia.

🎁 Recommended to 8 and above.

#Asian culture, # Singapore tradition, #Daily life
#Friendship, #Helping other

Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 is required
Maximum purchase amount of 0 is allowed
Your Price: SGD 25.00
25.000
A one-time price of SGD 25.00 will be added to your order.
10 Left in Stock
Manufacturer: Open Book Editions
  • General description
  • About the author and illustrator

Format: Softcover book | 28 pages
Dimensions: 21 x 30 cm | 208 g
Languages: Khmer, also available in French, Mandarin, and English.
Published: 2011
Model number: ISBN 9789996359729

Author: Helene Gaborit
Illustrator: Claude Sauquet